Gallery: Freshman orientation

Freshman orientation took place on Aug. 14.